Διαγωνισμός Παραμυθιού «Παραμύθια για τον Ιππόκαμπο»

Διαγωνισμός Παραμυθιού «Παραμύθια για τον Ιππόκαμπο»

Όλα

Διαγωνισμός Παραμυθιού «Παραμύθια για τον Ιππόκαμπο»

 

Ο φορέας Aristotales σε συνεργασία με τον οργάνωση Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων, την καλλιτεχνική ένωση Ulysses – Artistic Merits, τη Σχεδία στην Πόλη, το The Art Festival of Thessaloniki και το ίδρυμα Anna Lindh οργανώνουν ένα διαγωνισμό παιδικού παραμυθιού με τίτλο «Παραμύθια για τον Ιππόκαμπο». 

Στόχος του διαγωνισμού είναι να ευαισθητοποιήσει και να αφυπνίσει στους αναγνώστες διάφορα ζητήματα που αφορούν τα παιδιά και τους νέους/ες και επιπροσθέτως, να δημιουργήσει νέους αναγνώστες και νέες αναγνώστριες, να εμπνεύσει νέους και νέες δημιουργούς μέσα από τα μονοπάτια των παραμυθιών με κύριο μέσο την κριτική σκέψη, την αφήγηση και τη δημιουργική γραφή. Κύριος ήρωας της κάθε διαγωνιζόμενης ιστορίας θα πρέπει να είναι ο «Μπούλης ο Ιπποκαμπούλης», πρωταγωνιστής του πρώτου παραμυθιού που γράφθηκε το 2022.. Μέσα από τις περιπέτειες του παραμυθιού θα αναδειχθεί η περιοχή του Στρατωνίου, η οποία φιλοξενεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αποικία ιππόκαμπων στην Μεσόγειο. 

 

Όροι συμμετοχής

Με την υποβολή της συμμετοχής και την αποστολή του παραμυθιού τα άτομα που διαγωνίζονται αποδέχονται τους παρακάτω όρους:

1. Τα παραμύθια θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και να έχουν ως κύριο πρωταγωνιστή της ιστορίας τον «Μπούλη τον Ιπποκαμπούλη»

2. Η αποστολή των παραμυθιών θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aristotales.gr  όπου στο θέμα του email πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του παραμυθιού και το όνομα του δημιουργού του. Το παραμύθι να συνοδεύεται από μία παράγραφο βιογραφικού σημειώματος σε ξεχωριστό αρχείο· 

3. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας διαγωνιζόμενου. Για τις συμμετοχές  όμως στο διαγωνισμό κάτω των 12 ετών θα πρέπει με την αποστολή του παραμυθιού να δηλωθεί και το όνομα και επώνυμο του γονέα του συμμετέχοντα·

4. Τα παραμύθια θα πρέπει να έχουν έκταση μεταξύ 2.000 και 3.500 λέξεων και να αποσταλούν σε μορφή Word (doc, docx) ·

5. Τα άτομα που διαγωνίζονται έχουν δικαίωμα συμμετοχής με 1 παραμύθι μόνο. Σε περίπτωση που σταλούν περισσότερα του 1, το δεύτερο δε θα ληφθεί υπόψη·

6. Η συμμετοχή με λογοτεχνικό ψευδώνυμο θεωρείται έγκυρη και αποδεκτή, εφόσον το σχετικό αίτημα, έχει υποβληθεί μαζί με τα πραγματικά στοιχεία του διαγωνιζόμενου·

7. Κάθε έργο πρέπει να είναι ενυπόγραφο και πνευματικό προϊόν του ίδιου του ατόμου,  το οποίο δηλώνει ότι έχει αποκλειστική κατοχή κάθε συγγραφικού δικαιώματός του έργου και φέρει την ευθύνη της υπογραφής του και κάθε άλλη ευθύνη σχετικά με την πηγή έμπνευσης, αναφοράς και την πρωτοτυπία του κειμένου·

8. Κάθε έργο πρέπει να είναι μη-δημοσιευμένο στο παρελθόν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, να μην έχει υποβληθεί σε άλλο διαγωνισμό και να μην υπόκειται σε καμία δέσμευση, καθ' οποιοδήποτε τρόπο, σε άλλο εκδοτικό οίκο, εταιρεία ή φορέα·

9. Με την ηλεκτρονική αποστολή του έργου το άτομο που διαγωνίζεται αποδέχεται ότι το παραμύθι του θα τεθεί υπό αξιολόγηση, και εκχωρεί στον φορέα Aristotales το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης του παραμυθιού είτε ως έντυπο βιβλίο, είτε ως ηλεκτρονικό, είτε ως οπτικοακουστικό ή άλλο μέσο αυτούσιο ή σε συλλογική έκδοση·

10. Τα άτομα που διαγωνίζονται με την αποστολή του έργου τους για συμμετοχή, αναγνωρίζουν το δικαίωμα του φορέα Aristotales να  ορίσει την κριτική επιτροπή που θεωρεί κατάλληλη και σέβονται τις αποφάσεις της, οι οποίες είναι οριστικές και αμετάκλητες·

11. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στα επίσημα κοινωνικά δίκτυα  των συνεργαζόμενων φορέων·

12. Η ομάδα της διοργάνωσης διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ημερομηνίες ή να ματαιώσει τον διαγωνισμό, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο·

13. Δεν θα υπάρξει οικονομικό κέρδος από την χρήση του παραμυθιού. Εάν υπάρξουν απολαβές αυτές θα δίνονται για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και μόνο·

14. Ο φορέα Aristotales δεσμεύεται να δημοσιεύει πάντα μαζί με το παραμύθι το όνομα του ατόμου που δημιούργησε το έργο του και να το ενημερώνει για τον τόπο, χρόνο δημοσίευσης του·

15. Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν συμφωνεί με όλους ανεξαιρέτως τους όρους του διαγωνισμού θα αποκλείεται αυτόματα από αυτόν, ως άκυρη, χωρίς ειδοποίηση. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει, απαιτεί και συνεπάγεται με την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων.

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των παραμυθιών αφορούν:

 1. Την πρωτοτυπία του παραμυθιού·
 2. Τα δομικά στοιχεία του παραμυθιού: (έναρξη και κλείσιμο, εισαγωγή ηρώων, εξέλιξη και πλοκή, εναλλαγή χώρων και καταστάσεων, δράση ηρώων, αντιμετώπιση και λύση προβλήματος, χρήση μοτίβων κ.λπ.) ·
 3. Τα υφολογικά και αισθητικά γνωρίσματα του παραμυθιού (συνοχή, συνεκτικότητα, εκφραστικά μέσα, λειτουργία) ·
 4. Τα συναισθήματα και τις εικόνες που γεννιούνται από το παραμύθι και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται·
 5. Της γλώσσας (παραγωγή κειμένων, δημιουργική γραφή, κατανόηση κειμενικών ειδών)·
 6. Της Θεατρικής Αγωγής (παραγωγή κειμένων με θεατροπαιδαγωγικές τεχνικές, δραματοποίηση παραμυθιών, καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία) όσο αυτό είναι δυνατό·
 7. Τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του κειμένου (δημιουργία ήθους, παιδαγωγική προσέγγιση, κοινοποίηση μορφωτικών ιδεών κ.α.) όσο αυτό είναι δυνατό.

 

Αξιολόγηση

 1. Η αξιολόγηση θα γίνει από 5μελή επιτροπή που θα οριστεί από τους συνεργαζόμενους φορείς. 
 2. Τα παραμύθια θα δοθούν ανώνυμα στην επιτροπή

 

Χρονοδιάγραμμα

15/01/2024 Έναρξη Διαγωνισμού

30/04/2024 Λήξη Διαγωνισμού

30/05/2024 Ενημέρωση των τριών πρώτων διαγωνιζόμενων 

Αύγουστο 2024 βράβευση σε ειδική εκδήλωση στον Δήμο Αριστοτέλη

 

Βραβείο

Όλα τα παραμύθια ως κείμενα θα εκδοθούν συνολικά σε ένα τεύχος/λεύκωμα ηλεκτρονικά και θα πάρουν ένα τίτλο για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

Τα πρώτα 3 άτομα σε κατάταξη, θα κερδίσουν δωρεάν μετακίνηση, διαμονή και διατροφή με ένα συνοδό της επιλογής τους στον δήμο Αριστοτέλη για 3 ημέρες, ώστε να παραστούν στην εκδήλωση απονομής και να παραλάβουν τα βραβεία τους.

Το νικητήριο παραμύθι θα επιμεληθεί από γραφιστική ομάδα, θα εικονογραφηθεί και θα εκδοθεί από τον φορέα Aristotales με την χορηγία του Δήμου Αριστοτέλη και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps και Erasmus+.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα U.S.B νέα; Συμπλήρωσε το email σου και ακολούθησέ μας στα social media!

Newsletters

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
 • +30 2310 215 629
 • info@usbngo.gr